תעודת אחריות

תעודת אחריות

חברת אלטון שיווק והשקעות (א.ש.ד) בע”מ, ח.פ. 513381905 (להלן: “החברה,) מברכת אותך על רכישת מוצר מבית המותג ULTIMA (להלן: “המוצר.) המוצר הינו באחריות, לתקופה ובתנאים המפורטים להלן בכתב אחריות זה (להלן: “תעודת האחריות.)”

מה עלי לעשות במקרה בו התגלה פגם במוצר?

כל פניה לסיוע לפי תעודת אחריות זו, תיעשה באמצעות סניף החנות ממנה נרכש המוצר/ מחלקת שירות של החברה.

על הפנייה להיעשות לא יאוחר מ – 7 ימי עסקים מגילוי הפגם במוצר (להלן: “הפנייה” ו – “הפגם,)” כאשר המועד בו נתקבלה פניית הלקוח במשרדי החברה, ייחשב לעניין חלות האחריות, כמועד בו נוצר הפגם.

טיפול בפניית הלקוח לאחר קבלת הפנייה ובכפוף לשיקול דעת החברה לאחר בדיקת כתובת הלקוח המשלוח , יגיע נציג החברה לבדיקת המוצר בבית הלקוח (להלן: “נציג החברה” ו”-הבדיקה.)” במועד הבדיקה וכתנאי להחלת האחריות, יציג בפני נציג החברה את מסמך הרכישה. בעת הבדיקה, מתחייב הלקוח לשתף פעולה עם נציג החברה ולאפשר לו לבדוק את המוצר, לצלמו ולמלא דו”ח אודות הפגם הנטען. ככל שהדבר ניתן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של נציג החברה, יתוקן הפגם במועד הביקור בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת אחריות זו. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לפעול על פי כל אחת מהחלופות המפורטות לעיל (תיקון, החלפה או מתן זיכוי) והלקוח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עמה בכל חלופה שתבחר.

תיקון המוצר
החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את האפשרות לתקן כל פגם אשר נגרם למוצר והלקוח מתחייב בזאת כתנאי יסודי למתן אחריות על פי תעודת אחריות זו, לאפשר לחברה לבצע את התיקונ/ים ככל שיידרש/ו ובמספר הפעמים שיידרשו, אם בביתו או אם בכל מקום אחר עליו תורה החברה, זאת על מנת להביאו למצב תקין ושמיש, בשים לב לתקופת השימוש שנעשה בו ולבלאי סביר שגרמו הזמן. עובר לביצוע התיקון, יודיע נציג החברה ללקוח מהן מסקנות הבדיקה ומה היא דרך הטיפול הנדרשת ומשך הטיפול הצפוי במוצר. באם במועד התיקון לא ניתן יהיה להשיג חומרים זהים לאלו המרכיבים את המוצר, שומרת החברה לעצמה את הזכות להחליפם בחומרים דומים בעלי איכות דומה. מובהר בזאת מפורשות, כי אי הסכמה לביצוע התיקון ו/או הימנעות מכוונת מתאום מועד לביצוע התיקון, ישללו את חבות החברה לפי תעודת אחריות זו.

החלפת מוצר ו/או מתן זיכוי כספי החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את האפשרות להחליף את המוצר במוצר דומה כפי שיהיה באותה העת במלאי שבידיה, בסכום שווה ערך לסכום בו נרכש מהחברה, בניכוי פחת בגין שימוש ובהתאם למועדי אספקה הנהוגים בחברה. לחלופין שומרת לעצמה החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתן ללקוח זיכוי כספי שווה ערך לסכום בו נרכש המוצר ובניכוי פחת בגין שימוש. בהתאם לתעודת אחריות זו, יראו את ערך המוצר לצורך החלפתו ו/או מתן זיכוי בגינו, באופן הבא:

מועד הרכישה      ערך הזיכוי מסך הרכישה

70%

         עד שנה

50%

         מעל שנה עד שנתיים

30%

        מעל שנתיים עד שלוש שנים

15%

         מעל שלוש עד ארבע שנים

0%

         מעל ארבע שנים

תקופות האחריות למוצרי החברה

תקופת האחריות למוצר תחל במועד האספקה בהתאם לאמור להלן:

עבור מוצרי החברה עליהם חלה תחולת תעודה זו, ניתנת בזאת תקופת אחריות של שנה הכוללת את כל חלקי המוצר וכן את עלות התיקון ע”י נציג החברה. לאחר שנה ממועד האספקה, יחויב הלקוח בתשלום עבור תיקון המוצר, הכולל הגעת איש שירות לביתו. החברה מצידה תישא בעלות חלקי החילוף כמפורט ברשימה מטה. במקרה בו הוזמן נציג החברה לתקן את המוצר שלא במסגרת האחריות ו/או מקום בו הוזמן נציג החברה והלקוח סירב לתקן את המוצר, ישלם הלקוח את עלות הביקור בהתאם למחירון החברה באותה העת ולא פחות מסך של 300 .₪ תשלום זה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ויחויב לפני הגעת הנציג ויהווה תנאי להגעת איש השרות.

להלן רשימת תקופת האחריות לחלקי המוצרים המשווקים עי החברה:

  • מערכות ישיבה וספות המיובאות מאיטליה – תקופת האחריות

ריפוד מעור מלא שנתיים אחריות

ריפוד בד איטלקי שנתיים אחריות

מסגרת פנימית שלוש שנות אחריות

מנגנון חשמלי שלוש שנות אחריות 

 

  • על יתר מערכות הישיבה והספות שאינן מיובאות מאיטליה -ניתנת בזאת

אחריות של שנה על הריפוד ויתר החלקים ללא יוצא מהכלל.

  • ריהוט שאינו מערכת ישיבה או ספות –שנה.

מובהר בזאת, כי לא תינתן אחריות למוצרים הבאים: מוצרים סוג ב;’ תמונות; שטיחים; דברי ושולחנות זכוכיות; מנורות; פסלים; כלי נוי; אקססוריז; כל מוצר שאינו מפורט במסגרת תעודה זו. למען הסר ספק מובהר כי למוצרים מתצוגה יינתן שרות בתשלום שכולל תשלום על הגעת איש שרות ותשלום על חלקי חילוף.

מוצרי עור

בין יתר מוצריה, משווקת החברה מוצרים בעלי ריפוד עור אמיתי. מהיותו חומר טבעי, אין זהות מוחלטת בין ריפוד העור המוצג בחנות לבין ריפוד העור שיסופק ללקוח. לעור אמיתי מאפיינים ייחודיים משלו הכוללים, בין היתר, הבדלי גוון ומרקם, כך עשויים להתגלות על הריפוד צלקות, קמטים, סימני מתיחה, קימוטים ורפיון, כפי שניתן לראות בתמונות המובאות להלן. אל דאגה – אין מדובר בפגם בעור אלא בתכונות טבעיות המעידות על איכותו הגבוהה של המוצר ועל כך שעבר תהליכי עיבוד מינימאליים. כמו כן, השימוש השוטף במערכת הישיבה עשוי לגרום לשינויים בקשיות הספוגים שבכרית הגב/ישיבה וליצירת “גלים” ו/או קפלים בריפוד, דבר טבעי שמתרחש בעקבות שימוש במוצר במקרה של תלונה בגין אחת התופעות המפורטת לעיל, שומרת לעצמה החברה האפשרות לבצע טיפול של העור לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא יאוחר מתום מועד האחריות.

האחריות כפופה לתנאים הבאים:
הפגם לא נגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול ע”י גורם לא מוסמך או מטיפול בחומרי ניקוי שאינם מיועדים לטיפול בו לרבות נזקים הנגרמים כדוגמת מחומצות, סולבנטים או כימיקלים אחרים, דיו, משקאות, מזון וכיוצא בזאת. או פגם כתוצאה של כח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו.` כאשר נוצרו כתמים או פגמים במוצר כתוצאה מהזנחה, מזון, לכלוך שלא נוקה, או כתוצאה מחשיפה לאור ו/או לחום; כאשר נגרמו למוצר נזקים ע”י בעלי חיים, שריטות, לחות, הצפה וכדומה השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של החברה, לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך של החברה, הרהיט לא נקנה מתצוגה או כמוצר סוג ב’ או במסגרת מכירת עודפים. הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל. לקונה טופס הזמנה/קבלה/חשבונית של אחת מחנויות החברה ותעודת אחריות חתומה בידי גורם מוסמך של החברה.

תקפות התעודה חלה על מי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודת משלוח/ חשבונית ועל שימושו במוצר, והזכויות לפי תעודה זו אינם ניתנות להסבה.

במקום בו נגרם למוצר בלאי סביר שגרמו הזמן. במערכות ישיבה וספות, “בלאי סביר” משמעו: סממנים הנובעים מתכונותיו הטבעיות של העור לרבות שינויים בגוון, סימני ישיבה ויתר תהליכים טבעיים שאין לחברה שליטה עליהם; או כאשר הפגם נגרם בזדון ו/או כתוצאה מרשלנות הלקוח;

היקף האחריות

האמור בתעודה זו ממצה את מלוא האחריות של החברה כלפי הלקוח ביחס לכל עילה שהיא הקשורה במוצר ו/או ביחס לרכישתו. החברה לא תישא בכל אחריות ולא תחוב בכל חבות, מכל מין וסוג שהוא, הן במישרין והן בעקיפין  ולא תפצה את הלקוח בכל נזק נלווה לרכישת המוצר ו/או לכל נזק עקיף שייגרם לו וכן לא תחוב בכל אחריות נוספת כלפי הלקוח בין במפורש ובין במשתמע. מוסכם על הצדדים, כי לכל היותר, תהא חבות החברה עד לגובה סכום המוצר הנרכש.

הנחיות והערות לטיפול ואחזקה של מערכות ישיבה וספות:

אין לחשוף לקרני שמש ישירות המייבשת את העור וגורמת לדהיית צבע.

יש למנוע מבעלי חיים להיות בקרבת מערכת הישיבה.

אין לשבת על ידיות מערכת הישיבה.

יש למנוע מגע בקיר או בכל חפץ קשיח.

יש להסיר אבק ממערכת הישיבה ביסודיות לפחות אחת לשבוע. אחת לחודש יש לנגב את מערכת הישיבה בסמרטוט לח ומעט אל-סבון ומיד לאחר מכן יש לייבש בסמרטוט נקי ויבש.

מנגנונים יש לשמן אחת לחצי שנה בשמן 40 – .WD

בספות ובכורסאות טלוויזיה יש להימנע ממגע מים בבסיס המוצר.

אין לגרור את המוצר לצורך הזזתו אלא להרימו בלבד.

במערכות ישיבה עם גבים מתכווננים אין סימטריה.

 

הנחיות לטיפול ותחזוקה של מוצרי עץ:

על המוצר להיות מונח במקום מוצל ויבש.

יש להימנע מחשיפת המוצר לשמש ישירה, תאורה או כל מקור חום ישיר.

יש להימנע ממריחת שמנים.

אין להתיז מים על המוצר. אין להשתמש בחומרי ניקוי בעלי חומרים ממיסים העשויים לפגוע בציפוי המוצר.

אין לגרור את המוצר לצורך הזזתו אלא להרימו בלבד. במוצרי עץ קיימים עיניים + סימנים טבעיים.

 

להורדת תעודת האחריות.